Strona Główna Strona Główna
Informacje ogólne
 
„Legia Akademicka” to uruchomiony w 2017 roku przez  Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów. Szkoleniem mogą być objęte osoby, które posiadają obywatelstwo polskie, są studentami uczelni uczestniczącej w programie, przeszły lub deklarują gotowość przejścia kwalifikacji wojskowej oraz złożyły stosowny wniosek. Spośród 54. cywilnych uczelni wyższych z całego kraju, które przystąpiły do realizacji "Legii Akademickiej" są 4. uczelnie z województwa śląskiego, a wśród nich Politechnika Śląska, której siedziba znajduje się na terenie służbowej odpowiedzialności WKU w Gliwicach.
    Zgodnie z założeniami programu „Legia Akademicka”, szkolenie studentów-ochotników przebiega w dwóch etapach. Pierwszy, to realizowane na uczelniach, w trakcie roku akademickiego, zajęcia teoretyczne w wymiarze ok. 30 godzin lekcyjnych obejmujące min. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej. Organizatorem tej części szkolenia studentów, jest rektor uczelni, w której realizowany jest program.
    Drugi etap, to część praktyczna realizowana w formie ćwiczeń wojskowych w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych po zaliczeniu przez studenta części teoretycznej i złożeniu odpowiedniego wniosku. Ten etap szkolenia odbywa się w okresie tzw. przerwy wakacyjnej
i składa się z dwóch modułów:
•    szkolenia podstawowego, trwającego 21 dni, kończącego się egzaminem i złożeniem przysięgi wojskowej,
•    szkolenia podoficerskiego trwającego 21 dni, kończącego się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
Za każdy dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik, jak każdy szeregowy, otrzyma uposażenie.

    W założeniach programu przewidziano także uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą szkolenie podstawowe. W takim wypadku absolwenci ci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego. Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w tym wojskowych oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Zakłada się, iż studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.
    Podstawę prawną ochotniczego szkolenia studentów stanowi art. 100 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, iż obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.
Zapraszamy do obejrzenia materiału będącego efektem współpracy WKU w Gliwicach z Telewizją Imperium w związku ze współprowadzeniem programu pilotażowego „Legia Akademicka”.

Soldiers, odc. 3 (TV Imperium)

Foto (TV Imperium):