Strona Główna Strona Główna
informacje ogólne
 


ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA


Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

do służby stałej - na czas nieokreślony;
do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.


Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach, o których mowa w art. 17 a  "Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych", powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 lat do 6 lat,
pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się  na okres 2 lat.

Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania          do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej,
w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

do służby stałej - w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
do służby kontraktowej - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.
Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru
do zawodowej służby wojskowej  można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach
przy ul. Zawiszy Czarnego 7 i pod nr telefonu 261 124 658
CA MON 261 124 658