Strona Główna Strona Główna
Szkoły Podoficerskie
 
Szkoła Podoficerska

 

Rozpoczął się nabór na 8-mio miesięczne szkolenie wojskowe
w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu
dla kandydatów na podoficerów
na potrzeby uzupełniania WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJTermin składania wniosków przez kandydatów:
do dnia 31.10.2018r.


Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 138/MON - http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2013/05/Poz._134_dec._Nr_138.pdf


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014r.
w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z dnia 21.11.2014r.  poz. 1627) -http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001627/O/D20141627.pdf


Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów
wstępnych zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły:

SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU
ul. Wojska Polskiego 86
60-628 POZNAŃ
tel. 261 – 575 – 361
www.spwl.wp.mil.pl
 
 

Szkoła Podoficerska
 
 
Rozpoczął się nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych

do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019r.

w grupie osobowej pielęgniarstwa
Termin składania wniosków przez kandydatów:

do dnia 31.12.2018r.Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 135/MON - http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2017/06/Poz._140_dec._Nr_135.pdfROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014r.

w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

(Dz. U. z dnia 21.11.2014r.  poz. 1627) - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001627/O/D20141627.pdfSzczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów

wstępnych zamieszczone będą na stronie internetowej szkoły:


SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

ul. Wojska Polskiego 86

60-628 POZNAŃ

tel. 261 – 575 – 361

www.spwl.wp.mil.pl
 
 

TRWA NABÓR KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO SZKOŁY PODOFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE


Szanowni Państwo

Z dniem 27.07.2018r. weszła w życie decyzja Nr 95/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25.07.2018r. w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018 roku.

W oparciu o decyzję 95/MON informujemy, że trwa nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 2018r.

Osoby posiadające wykształcenie średnie składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień w terminie do 20.08.2018r.

UWAGA! - Termin składania wniosków upływa z dniem 20 sierpnia 2018r. !!!


Limity miejsc w korpusach osobowych znajdują się w załączniku - Decyzji Nr 95/MON z dnia 25 lipca 2018r. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji (regulaminu kwalifikacji) zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie 
spsp.wp.mil.pl


Informuję, że w związku z  podpisaniem przez Ministra Obrony Narodowej decyzji
o naborze kandydatów na podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej można składać wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem WKU do 15 listopada 2017r.

Do służby może być powołana osoba:
- posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- niekarana za przestępstwa umyślne,
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- posiadająca wiek co najmniej 18 lat.
Więcej informacji na stronie internetowej:
Szkoły Podoficerskiej w Poznaniu


DECYZJA Nr 135/MON

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Weszła w życie Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie naboru w 2016 roku kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych (Dz.Urz.MON.2016.78)

Nabór do szkół podoficerskich prowadzony jest obecnie wyłącznie spośród szeregowych zawodowych


ZOSTAŃ PODOFICEREM

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie podoficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia szkoły podoficerskiej. Kandydat na podoficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Służba kandydacka jest to forma czynnej służby wojskowej pełniona przez kandydata na żołnierza zawodowego.

O powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie,
 • posiadająca obywatelstwo polskie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do szkoły podoficerskiej – ukończona szkoła średnia.

 

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej w szkole podoficerskiej składa w terminie do dnia 31 marca danego roku, wniosek do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. inne dokumenty potwierdzając posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydawane w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do szkoły podoficerskiej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej szkół podoficerskich.

 

S Z K O Ł Y P O D O F I C E R S K I E


SZKOŁA PODOFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH w POZNANIU

60-628 POZNAŃ, ul. Wojska Polskiego 86


www.spwlpoznan.wp.mil.pl


SZKOŁA PODOFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w DĘBLINIE

08-521 DĘBLIN ul. Szkoły Podchorążych Lotnictwa 5
www.wsosp.deblin.pl


SZKOŁA PODOFICERSKA MARYNARKI WOJENNEJ w USTCE

76-271USTKA LĘDOWO 1N
www.spustka.mw.mil.pl