Strona Główna Strona Główna
Terminy egzaminów do służby zawodowej
 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 29.07.2015r.
w godz. 08.15 — 12.00 (czas stawiennictwa na godz. 08.00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych i dla żołnierzy posiadających kontrakty w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca SW:38T62 ( prawo jazdy kat. „B”)
- kierowca SW:38T64 ( prawo jazdy kat. „C”)
- kierowca SW:38T70 ( prawo jazdy kat. „T”)
- elektromechanik SW:34T64 (obsługa urządzeń zasilających)
 - monter SW:28B61 (polowe sieci kablowe)
 - strzelec wyborowy SW:20B80
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinny posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczka wojskowa;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
Etap lI — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony
sierż. Piotr STANASZEK tel. 261 688 457.


W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych
w 11bataloionie dowodzenia w Żaganiu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 22 lipca 2015 r. w godz. 08.15-12.00 (czas stawiennictwa na godz.08.00)
Nadmieniam, że kwalifikacje będą dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz dla żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej w szczególności w niżej wymieniony specjalnościach wojskowych:

·    Kierowca SW 38T62 (prawo jazdy kat.,,B’’)
·    Kierowca SW 38T64 (prawo jazdy kat.,,C’’)
·    Kierowca SW 38T70 (prawo jazdy kat.,,T’’)
·    Elektromechanik SW 34T64 (obsługa urządzeń zasilających)
·    Monter SW 28B61(polowe sieci kablowe)
·    Strzelec wyborowy SW 20B80
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
·    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
·    Książeczkę wojskową ;
·    Dowód osobisty;
·    Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku NSR;
·    Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
·    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe(prawo jazdy , świadectwa, certyfikaty)
·    Ubiór sportowy

Kwalifikacje będą się odbywać w dwóch etapach: etap I – rozmowa
 kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy; etap II – sprawdzian sprawności fizycznej(celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych)

Osoba wyznaczona do kontaktów w zakresie realizacji zamierzeń związanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej w JW.

- sierż. Piotr STANASZEK  tel. 261-688-457

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
JW 3391 w Zamościu

 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych
i korpusie podoficerów w  JW 3391 w  Zamościu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 10 sierpnia 2015 r., 20 Sierpnia 2015r. i 27 sierpnia 2015 r.

 

Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:

- aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania

   egzaminu z WF

- oświadczenie o niekaralności;

- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby;

(KANDYDACI SPOŚRÓD ŻOŁNIERZY NSR BEZ ODBYCIA ĆWICZEŃ ROTACYJNYCH NIE BĘDĄ DOPUSZCZANI DO KWALIFIKACJI)

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;

·        ubiór sportowy

·        środki piśmiennicze.

 Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:

- kpt. Adam PAZYNA 261 124- 307

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych i korpusie oficerów w specjalności dowódcza-pancerna w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 14 lipca 2015 r., 18. Sierpnia 2015r., i 03 września 2015 r. o godz.08.00

Nadmieniam, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

1. Z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;

2. Z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym.

       Kwalifikacje będą się odbywać w dwóch etapach: etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy; etap II – sprawdzian sprawności fizycznej(celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych)

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:

- por. Katarzyna OPIOŁA-tel. 261-688-924 – korpus oficerów;

- chor. Piotr KONIECZNY tel. 221-688-924 – korpus podoficerów;

- por. Kornelia MAJEWSKA tel. 261-688-924 – korpus szeregowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
7 batalionie kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych w 7 batalionie kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się
w dniach 03,10,17 lipca 2015r. Termin stawiennictwa: 03,10,17 lipca 2015 roku godzina 8.30
7 batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim Ul. Piłsudskiego 72.
 Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości — książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;

Wolne stanowisko służbowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu posiada wolne stanowisko służbowe:

• DOWÓDCA OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ
• STE — porucznik/kapitan (porucznik / kapitan marynarki)
• GU—12A/13A
• SW— 36A02
• Grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń Likwidacja skażeń
• Poświadczenie bezpieczeństwa — TAJNE.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Szefem Sekcji Kadr WSzW w Poznaniu
(mjr Sławomir TRZYNA tel. 261 572 056).


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie

W dniu 16.06.2015  o godz. 08.00, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Zgodnie z informacją przekazaną przez Dowódcę w/w jednostki wojskowej poszukiwani są kandydaci na wakujące stanowiska służbowe w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów (szczegółowy wykaz w WKU).
Kolejne kwalifikacje ogłaszane będą  na stronie internetowe pod adresem: www.9bkpanc.wp.mil.pl. KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim

W  dniu 18 czerwca 2015r. od godz. 8.00 w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.
Do  weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego.

Kontakt roboczy - st. chor .szt. Sławomir KOSYLAK (tel.261-167-832)
            


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu

W dniu 20 maja 2015r. o godz. 08.00, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych o do grupy osobowej pancerno – zmechanizowanej
(KO: wojsk lądowych) oraz technicznej (KO: logistyki).
Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:
etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty i kwalifikacje oraz
etap II — sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).
Do rozmów kwalifikacyjnych zostaną zakwalifikowani kandydaci posiadający odbyte ćwiczenia rotacyjne.


Informujemy, iż 16 batalion powietrznodesantowy ul. Wrocławska 82  w Krakowie  posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowym:

 

6 batalion dowodzenia ul. Ułanów 43 w Krakowie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowym:

 

 6 batalion logistyczny ul. Głowackiego 11 w Krakowie posiada wolne stanowiska przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych  w korpusie oficerskim, podoficerskim i szeregowym:

 

 TERMINY KWALIFIKACJI

 

JW

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

6bdow

23

5

9,23

brak

brak

2

brak

3

brak

16bpd

28

12

9,23

brak

brak

8

13

10

8

6 blog

21

28

25

brak

brak

15

20

17

15

             Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie powietrznodesantowym w Gliwicach

·    18 lutego 2015r.,
·    18 marca 2015r.,
·    22 kwietnia 2015r.,
·    20 maja 2015r.,
·    17 czerwca 2015r.,
·    09 września 2015r.,
·    07 października 2015r.,
·    04 listopada 2015r.,
·    16 grudnia 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej
·    11, 25 lutego 2015r.,
·    11, 25 marca 2015r.,
·    08, 22 kwietnia 2015r.,
·    06, 20 maja 2015r.,
·    03, 17 czerwca 2015r.,
·    09, 23 września 2015r.,
·    07, 21 października 2015r.,
·    04, 18 listopada 2015r.,
·    02, 16 grudnia 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie
·    10  marca 2015r.,
·    14  kwietnia 2015r.,
·    12  maja 2015r.,
·    23  czerwca 2015r.,
·    08  września 2015r.,
·    13  października 2015r.,
·    10  listopada 2015r.,
·    08  grudnia 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie
·    03  marca 2015r.,
·    23  czerwca 2015r.,
·    02  września 2015r.,
·    13  października 2015r.,
·    03  listopada 2015r.,

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 6 batalionie logistycznym w Krakowie

·    17 lutego 2015r.,
·    17 marca 2015r.,
·    21 kwietnia 2015r.,
·    28 maja 2015r.,
·    25 czerwca 2015r.,
·    15 września 2015r.,
·    20 października 2015r.,
·    17 listopada 2015r.,
·    15 grudnia 2015r.,


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu

Kwalifikacje odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Aktualnie poszukiwani są kandydaci na stanowiska podoficerskie i oficerskie.

Kandydat podczas kwalifikacji powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Po szczegółowe informacje oraz skierowanie na egzamin kwalifikacyjny zapraszamy do:
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.
KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH I NSR
W 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej

 w 2015 odbywać się w następujących terminach:
 ·        14 oraz 28 styczna 2015r.,
·        11 oraz 25 lutego 2015r.,
·        11 oraz 25  marca 2015r.,
·        8 oraz 22 kwietnia 2015r.,
·        6 oraz 20 maja 2015r.,
·        3 oraz 17 czerwca 2015r.,
·        9 oraz 23 września 2015r.,
·        7 oraz 21 października 2015r.,
·        5 oraz 18 listopada 2015r.,
·        02 oraz 16 grudnia 2015r.,
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.