Strona Główna Strona Główna
Terminy egzaminów do służby zawodowej
 


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu

Uprzejmie informuję, że z uwagi na potrzebę uzupełnienia wolnych stanowisk występujących w korpusie szeregowych zawodowych, w 10 Brygadzie Logistycznej w dniu 21.10.2015r. o godz. 8.00 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbędą się kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym. Jednocześnie informuję, że kwalifikacje odbędą się na stanowiska o specjalnościach logistycznych: 38T65 (kierowca kat. C+E), 38T64 (kierowca kat. C), 38B61 (kucharz), 38C62 (obsługa urządzeń i sprzętu przeładunkowego) oraz 34T64 (obsługa elektrowni, bądź pokrewne: 28870, 38D64 ). Kwalifikacje odbędą się na stanowiska usytuowane w m. Opole i Krosno Odrzańskie.

Skierowani do 10 BLog kandydaci powinni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej, prawo jazdy, zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego), kontrakt na pełnienie służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń w NSR, ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych oraz dowód osobisty. Jednocześnie informuję, że zgodnie z wytycznymi Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych do działalności kadrowej w podległych jednostkach wojskowych na rok 2015, preferowani będą kandydaci do 35 roku życia, którzy są żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych i odbyli co najmniej jedno Ćwiczenie w ramach NSR. Poniżej osoby funkcyjne odpowiedzialne na szczeblu jednostki za realizację przedsięwzięcia związanego z naborem do zawodowej służby wojskowej:

— mjr Sławomir KAŁWAK tel. 261 625 073;
— st.chor.szt. Robert PRÓCHNICKI tel. 261 625 093

KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 5 pułku inżynieryjnym, Szczecin Podjuchy

5 pułk inżynieryjny w Szczecinie Podjuchach prowadzić będzie nabór do służby zawodowej
w korpusie szeregowych, który odbędzie się 07.10.2015r. w godz. 08-13.00. pozostałe terminy będą uzgadniane telefonicznie.

Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy
z  dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
- odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej odbyte ćwiczenia rotacyjne;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 261 454 788

18 batalion powietrznodesantowy poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na w/w stanowiska:

ZASTĘPCA DOWÓDCY KOMPANII
OPERATOR
OPERATOR
DOWÓDCA PLUTONU
ZWIADOWCA - RATOWNIK
KIEROWCA
SAPER
SAPER
KIEROWCA
ELEKTROMECHANIK
KIEROWCA
KIEROWCA
ZWIADOWCA - RADIOTELEFONISTA
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU
CELOWNICZY
RATOWNIK
RATOWNIK
OPERATOR
OPERATOR
OPERATOR
KIEROWCA
STRZELEC WYBOROWY - OBSERWATOR
STRZELEC WYBOROWY
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU
RADIOTELEFONISTA
CELOWNICZY
RATOWNIK
CELOWNICZY
OPERATOR
OPERATOR
OPERATOR
STRZELEC WYBOROWY
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTON U - DOWÓDCA DRUŻYNY
CELOWNICZY
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU - DOWÓDCA DRUŻYNY
RATOWNIK
OPERATOR
OPERATOR
KIEROWCA - RADIOTELEFONISTA
OPERATOR
KIEROWCA - RADIOTELEFONISTA
KIEROWCA - RADIOTELEFONISTA
OPERATOR
OPERATOR
KIEROWCA - RADIOTELEFONISTA
RATOWNIK
ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU
KIEROWCA - RADIOTELEFONISTA
KIEROWCA - RADIOTELEFONISTA


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 5 Pułk Chemiczny Tarnowskie Góry

5 Pułk Chemiczny w Tarnowskich Górach prowadzić będzie w dniu 29 – 30.09.2015r od godz. 08.00
w ul. Opolska 36 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych zawodowych.

Na przedmiotowe kwalifikacje mogą zgłaszać się:
- żołnierze NSR z aktualnym kontraktem, po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych;
- żołnierze rezerwy w szczególności posiadający prawo jazdy kat. „C” i wyżej;
Kandydaci po służbie przygotowawczej powinni posiadać przy sobie:
- kserokopię kontraktu;
- kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych

Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
- kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
- książeczkę wojskową;
- kserokopię prawa jazdy;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

6 batalion dowodzenia w Krakowie

6 batalion dowodzenia w Krakowie  prowadzić będzie w dniach:
·    6 i 20 października 2015r
·    3 i 17 listopada 2015r
·    8 i 15 grudnia 2015r
od godz. 08.00  ul. Ułanów 43 kwalifikacje wojskową do wszystkich korpusów osobowych.
Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
- kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
- książeczkę wojskową;
- kserokopię prawa jazdy;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 13 – 55 – 38


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

7 batalion kawalerii powietrznej

7 batalion kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim prowadzić będzie w dniach:

·    02 października 2015r
·    09 października 2015r
·    16 października 2015r
·    23 października 2015r
·    30 października 2015r

od godz. 08.30  ul. Piłsudskiego 72 kwalifikacje wojskową do korpusu szeregowych.

Wszyscy kandydaci powinni posiadać:
- kserokopię posiadanych uprawnień i kwalifikacji;
- książeczkę wojskową;
- kserokopię prawa jazdy;
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej;
- strój sportowy;
- przybory do pisania

Więcej informacji dotyczących przeprowadzanych kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 – 16 – 77 – 14


Informujemy, iż dnia  07.09.2015r. w 5 pułku chemicznym  w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 36 godz. 08.00 przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, chętnych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem w 5 pułku chemicznym i po odbyciu ćwiczeń rotacyjnych.

Kandydat powinien posiadać:
·    dowód osobisty
·    książeczkę wojskową;
·    dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
·    zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
·    z  wychowania fizycznego;               
·    strój i obuwie sportowe;
·    przybory do pisania

Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,685.KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 5 pułku inżynieryjnym Szczecin Podjuchy

Zgodnie z pismem Zastępcy Dowódcy General 46324/DG/2/15 z dnia 07.08.2015r. informuję, że kwalifikacje na 26 wolnych stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych (wykaz stanowisk dostępny w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach).


Kwalifikacje dla kandydatów wyrażających akces pełnienia zawodowej służby w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się26.08.2015 r., 5 pułk inżynieryjny Szczecin Podjuchy

ul. Metalowa39, w godz. 8.00 – 13.00, pozostałe terminy kwalifikacji do uzgodnienia indywidualnie.

Do kontaktów roboczych w jednostce w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
   - Młodszy podoficer specjalista – st. chor. szt. Zbigniew SUGALSKI – tel. 261 145 788;
   - Starszy podoficer sztabowy – mł. chor. Sławomir NIKODEM tel. 261 454 788.
Zgłaszający się na kwalifikacje powinni:
-    Spełniać wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z dnia 11.09.2003 r.;
-    posiadać uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;
-    odbyta zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej – odbyte ćwiczenia rotacyjne;
-    dowód osobisty,
-    zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
-    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(kserokopie);
-    dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych;
-    życiorys.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

w 11 batalionie dowodzenia  w Żaganiu

11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w dniu 05.08.2015r. w godz. 08.15 — 12.00
(czas stawiennictwa na godz. 08.00 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej, w szczególności w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

- kierowca SW:38T62 (prawo jazdy kat. „B”)
- kierowca SW:38T64 (prawo jazdy kat. „C”)
- kierowca SW:38T70 (prawo jazdy kat. „T”)
- elektromechanik SW:34T64 (obsługa urządzeń zasilających)
- monter SW:28B61 (polowe sieci kablowe)
- strzelec wyborowy SW:20B80
Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczka wojskowa;
- dowód osobisty;
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:

Etap I — rozmowa kwalifikacyjna;
Etap II — sprawdzian sprawności fizycznej.

Do kontaktów roboczych w zakresie realizacji zamierzeń związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej został wyznaczony mł. chor. Mariusz CZEKAN / tel. 261 688457/.Informujemy, iż w 16 batalionie powietrznodesantowy ul. Wrocławska 82 w Krakowie  odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w terminach podanych  w tabeli:

6 batalion dowodzenia ul. Ułanów 43 w Krakowie - odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej  w terminach podanych w tabeli.:

6 batalion logistyczny ul. Głowackiego 11 w Krakowie - odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej   w terminach podanych w tabeli:

6 batalion powietrznodesantowy ul. Andersa 47 w Gliwicach- odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej   w terminach podanych w tabeli:

18 batalion powietrznodesantowy ul. Bardowskiego 3 w Bielsku Białej - odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej  w terminach podanych w tabeli:


Kandydat powinien posiadać:
• skierowanie na kwalifikacje;
• dowód osobisty
• książeczkę wojskową;
• dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;               
• strój i obuwie sportowe;
• żołnierze po odbyciu służby przygotowawczej – zaświadczenie o ukończeniu służby oraz opinia po zakończeniu ćwiczeń rotacyjnych.

Wszelkie informacje dotyczące ww. stanowisk służbowych można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach w godzinach od 9:00 do 14: 00. pod numerem telefonu: 261-124-658, 680,687,682.


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 W 7 batalionie kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie pisma Dowódcy JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki nr 2104/15 z dnia 30.07.2015 r. informuję, że w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniu 04,11,18,25 września 2015r.
Termin stawiennictwa: 04,11,18,25 września 2015 roku godzina 8.30 JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72
Kandydat powinien posiadać:
• dokument tożsamości —książeczkę wojskową;
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
• zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
• strój sportowy;
• przybory piśmiennicze;


KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie
W każdy czwartek o godz. 08.00, odbywają się kwalifikacje kandydatów, którzy spełniają podstawowe wymagania w procesie rekrutacji zawodowej służby wojskowej.
Nadmieniam, że powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

- z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;
- z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym, ćwiczeniem rotacyjnym;

Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

etap I — rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawiają posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy;

 etap II - sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych).

Ponadto informuję, że w korpusie szeregowych zawodowych 10 Brygada Kawalerii

Pancernej posiada następujące wakaty:
- DZIAŁONOWY, SW: 20B61;
- KIEROWCA, SW: 20B63;
- MŁODSZY ŁADOWNICZY, SW: 20B62;
- KIEROWCA, SW: 38T65;
- KIEROWCA-OBSŁUGA, SW: 38T65/38B74;
- KIEROWCA-OPERATOR, SW: 38T65/38B70;
- MECHANIK, SW: 38T72;
- MECHANIK — SPAWACZ, SW: 38T74/38T84;
- MŁODSZY ELEKTROMECHANIK, SW:38T72;
- MŁODSZY KIEROWCA, SW: 38T64;
- MŁODSZY KIEROWCA — SPAWACZ, SW: 38T64/381t84;
 -MŁODSZY KIEROWCA — ŚLUSARZ, SW: 38T64/38T1;
 -MŁODSZY ŚLUSARZ, SW: 38T81.

Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:
- st. sierż. Marzena WOJTYSIAK — tel. 261686241KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
JW 3391 w Zamościu
 

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych
i korpusie podoficerów w  JW 3391 w  Zamościu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 10 sierpnia 2015 r., 20 Sierpnia 2015r. i 27 sierpnia 2015 r.

 

Zgłaszając się na kwalifikacje kandydaci powinni posiadać:

- aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania

   egzaminu z WF

- oświadczenie o niekaralności;

- dane dotyczące dotychczasowego przebiegu służby;

(KANDYDACI SPOŚRÓD ŻOŁNIERZY NSR BEZ ODBYCIA ĆWICZEŃ ROTACYJNYCH NIE BĘDĄ DOPUSZCZANI DO KWALIFIKACJI)

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje oraz dokumenty osobiste;

·        ubiór sportowy

·        środki piśmiennicze.

 Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:

- kpt. Adam PAZYNA 261 124- 307

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych i korpusie oficerów w specjalności dowódcza-pancerna w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu informuję, że najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 14 lipca 2015 r., 18. Sierpnia 2015r., i 03 września 2015 r. o godz.08.00

Nadmieniam, że zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, powołać można kandydata, który posiada wymagane wykształcenie i jest żołnierzem rezerwy:

1. Z ukończoną zasadniczą służbą wojskową;

2. Z ukończoną służbą przygotowawczą i zrealizowanym, co najmniej jednym ćwiczeniem rotacyjnym.

       Kwalifikacje będą się odbywać w dwóch etapach: etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie i ukończone kursy; etap II – sprawdzian sprawności fizycznej(celem przystąpienia do egzaminu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych)

Osoby wyznaczone do kontaktów w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej:

- por. Katarzyna OPIOŁA-tel. 261-688-924 – korpus oficerów;

- chor. Piotr KONIECZNY tel. 221-688-924 – korpus podoficerów;

- por. Kornelia MAJEWSKA tel. 261-688-924 – korpus szeregowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WKU w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 7 bądź pod numerem telefonu 261-124- 658 ,261-124-682


Wolne stanowisko służbowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu posiada wolne stanowisko służbowe:

• DOWÓDCA OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ
• STE — porucznik/kapitan (porucznik / kapitan marynarki)
• GU—12A/13A
• SW— 36A02
• Grupa osobowa rozpoznania i likwidacji skażeń Likwidacja skażeń
• Poświadczenie bezpieczeństwa — TAJNE.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Szefem Sekcji Kadr WSzW w Poznaniu
(mjr Sławomir TRZYNA tel. 261 572 056).

       
KWALIFIKACJA DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu

Kwalifikacje odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Aktualnie poszukiwani są kandydaci na stanowiska podoficerskie i oficerskie.

Kandydat podczas kwalifikacji powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe.
Po szczegółowe informacje oraz skierowanie na egzamin kwalifikacyjny zapraszamy do:
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach.
KWALIFIKACJA W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH I NSR
W 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej

 w 2015 odbywać się w następujących terminach:
 ·        14 oraz 28 styczna 2015r.,
·        11 oraz 25 lutego 2015r.,
·        11 oraz 25  marca 2015r.,
·        8 oraz 22 kwietnia 2015r.,
·        6 oraz 20 maja 2015r.,
·        3 oraz 17 czerwca 2015r.,
·        9 oraz 23 września 2015r.,
·        7 oraz 21 października 2015r.,
·        5 oraz 18 listopada 2015r.,
·        02 oraz 16 grudnia 2015r.,
Kandydat powinien posiadać książeczkę wojskową, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do wytężonego wysiłku fizycznego, strój sportowy/obuwie sportowe, skierowanie z WKU na egzamin.