Strona Główna Strona Główna
Szkoły Oficerskie
 

Szczegóły dotyczące rekrutacji do Szkół Wojskowych na rok 2016 zawierają:

1.15 marca 2016r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w roku akademickim 2016/2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 349)

2. Decyzja Nr 397/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 poździernika 2016 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.ZOSTAŃ OFICEREM

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Służba kandydacka jest to forma czynnej służby wojskowej pełniona przez kandydata na żołnierza zawodowego.

O powołanie do służby kandydackiej w akademii wojskowej lub wyższej szkole oficerskiej może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej – świadectwo dojrzałości.

O powołanie do służby kandydackiej w studium oficerskim może ubiegać się osoba (kandydat, kandydatka) spełniająca warunki:

 • niekarana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie wymagane do przyjęcia na szkolenie wojskowe w ramach studium oficerskiego – dyplom ukończenia studiów wyższych.

Nabór do studium oficerskiego prowadzony będzie:

 1. dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych,
 2. dla podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych:
  • na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym, albo
  • posiadających kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
 3. dla absolwentów uczelni medycznych;

Terminy i miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej (akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej):

 1. osobyubiegające się o przyjęcie do szkół składają wnioski bezpośrednio do wybranych uczelni w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 Miejsce składania wniosków w przypadku ubiegania się o przyjęcie do studium oficerskiego:

 1. osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych ubiegające się o przyjęcie do: 3-miesięcznego, 8,5-miesięcznego, 12-miesięcznego oraz 24-miesięcznego studium oficerskiego. do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, na którego ewidencji pozostaje osoba ubiegająca się o powołanie do służby kandydackiej.
 2. podoficerowie zawodowi posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych ubiegający się o przyjęcie do 6-miesięcznego studium oficerskiego - do Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej.

Kandydat(ka) do wniosku dołącza:

 1. dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie wojskowe do studium oficerskiego lub świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjecie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie w uczelni wojskowej – oryginał lub kopia wystawiona przez uczelnię lub szkołę;
 2. życiorys;
 3. skrócony odpis aktu urodzenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 5. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 6. zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa - (dołączają tylko cywilni studenci uczelni wojskowych oraz studenci innych uczelni niż uczelnie wojskowe);
 7. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych wydawany w roku ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej, informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego i potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych mogą być dostarczone do uczelni wojskowej bezpośrednio przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowe ustalenia rekrutacyjne oraz tryb odbywania egzaminów wstępnych zamieszczone są na stronach internetowych przedstawionych poniżej akademii wojskowych i wyższych szkół oficerskich.

 

A K A D E M I E W O J S K O W E


WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZA

00-908 WARSZAWA 49, ul. gen. Witolda Urbanowicza 2
www.wat.edu.pl


AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

81-103 GDYNIA, ul. inż. Jana Śmidowicza 69
www.amw.gdynia.pl


 W Y Ż S Z E S Z K O Ł Y O F I C E R S K I E

ZE ST U D I U M O F I C E R S K I M


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

51-150 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109
www.wso.wroc.pl


WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

08-521 DĘBLIN, ul. Dywizjonu 303 nr 12
www.wsosp.deblin.pl