Strona Główna Strona Główna
PRZESZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY
 

Na kursy przeszkolenia kadry rezerwy kierowani są żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych – złożyli wniosek do WKU.   

Wymogi – kurs oficerski:

  • na kursy oficerskie kierowani są żołnierze rezerwy posiadający wykształcenie wyższe, którzy odbyli czynną służbę wojskową;
  • jako kryterium kwalifikacji uznaje się specjalność wojskową, w której żołnierze rezerwy odbywali czynną służbę wojskową lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje;
  • na kurs oficerski w specjalności wojskowej 40A01 (11101) oficer - lekarz - dopuszczalne jest skierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego posiadających wykształcenie wyższe i podlegających obowiązkowi służby wojskowej, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni;

 

Wymogi – kurs podoficerski:

  • na kursy podoficerskie powoływani są szeregowi i starsi szeregowi rezerwy z wykształceniem co najmniej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (preferowane wykształcenie średnie).

Ponadto, wymienieni żołnierze mogą być powołani jeżeli:

  • odbyli: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe;
  • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu
  • Na kurs podoficerski w SW 40H21 kierować wyłącznie osoby posiadające zawód lub wykształcenie ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.