Strona Główna Strona Główna
- Kto może zostać żołnierzem NSR
 

Aby ubiegać się o powołanie do Narodowych Sił Rezerwowych, a co za tym idzie podpisać stosowny kontrakt, trzeba spełnić ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej, posiadać polskie obywatelstwo, zdolność psychofizyczną do pełnienia służby oraz odpowiedni wiek życia (dla korpusu szeregowych – do 50 lat, dla podoficerów i oficerów – do 60 lat). Kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych może ponadto zostać zawarty z żołnierzem rezerwy, żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzem pełniącym zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków, złożył odpowiedni wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień, a ponadto spełnia następujące warunki:

  • nie był przeznaczony do służby zastępczej,

  • nie był karany za przestępstwo umyślne,

  • posiada wykształcenie co najmniej:

- gimnazjalne (przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych),

- średnie (przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów),

- wyższe (przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów),

  • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych,

  • zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy poświadczenia bezpieczeństwa lub posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwskazań do pełnienia służby wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych albo o zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa.

W przypadku ochotnika, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie do NSR jest odbycie służby przygotowawczej i zaliczenie kończącego ją egzaminu - szczegóły dotyczące tej służby w zakładce „SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA”.

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7 i pod nr telefonu

261 124 658