Strona Główna Strona Główna
- Służba w NSR
 

Podpisanie kontraktu stanowi zobowiązanie żołnierza NSR do realizacji rocznego programu szkolenia, realizowanego głównie w czasie planowanych ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Ćwiczenia te, przeprowadzane w określonych dniach, trwają do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Żołnierze NSR mogą także odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych. Mogą także zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych oraz do odbycia jeden raz przez cały okres pozostawania na przydziałach kryzysowych ćwiczeń wojskowych długotrwałych.

O możliwości powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki wojskowej informuje żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy co najmniej przed rozpoczęciem kolejnego okresu szkoleniowego, jednak nie później niż na sześć miesięcy przed przewidywanym terminem powołania na te ćwiczenia.

W przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych RP lub zagrożenia kryzysowego, żołnierze NSR mogą być powoływani do pełnienia okresowej służby wojskowej. Powołanie to może nastąpić w trybie normalnym lub w trybie natychmiastowego stawiennictwa, który może nastąpić w celu udziału jednostek wojskowych w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ramach okresowej służby wojskowej żołnierz rezerwy może być wyznaczony lub skierowany do pełnienia tej służby również poza granicami państwa.

Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy. W przypadku pełnienia służby poza granicami państwa nie może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć miesięcy.

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7 i pod nr telefonu

261 124 658